Tiếng Việt English China TCLVN DI TRÚ - ĐẦU TƯ - QUỐC TỊCH
 
聖基茨和尼維斯
 
投資入籍政策
優點
 • 申請人的25歲以下子女跟65歲以上父母可以提單申請入籍書
 • 不要求在聖克里斯多福及尼維斯定居
 • 當檔案正在等批閱過程中的時間,申請人不用到聖克里斯多福及尼維斯
 • 不要求採訪,不要求申請人有學習程度高以及管理經驗
 • 有了這個國籍的人可以獲得免簽證地進入一百多國家入境,包括有:申根區(總共有歐洲的25個國家),英國,香港,韓國,新加坡,等等。
 • 免個人收入稅
要求:
 • 申請人要:沒有犯罪記錄,有保證資金,身體健康
 • 投資入由政府批閱的房地產項目,或者出資入糖業多元化資金(SIDF)
投資類型
出資入糖業多元化資金(SIDF): 出資資金隨著出資者的家屬人數量而有不同的價值:
 • 25萬美金(53億越南盾左右)- 單身出資人
 • 30萬美金(63億越南盾左右)- 有3位家屬人的
 • 35萬美金(74億越南盾左右)- 有5位家屬人的(配偶跟18歲以下的4位子女)
 • 45萬美金(....億越南盾左右)- 有7位家屬人的(配偶跟18歲以下的6位子女)
 • 5萬美金 - 有7位家屬人以上的每一位的補充資金
 • 5萬美金 - 有帶著自從18歲至24歲的每一位的補充資金
          其他要補充的資金:
 • 7千5百美金 - 給檔案主申請人審查費
 • 4千美金 - 給主申請人的家屬人審查費
 • 對房地產投資資金,政府規定對主申請人,配偶以及子女的付費表也有不同的。
房地產投資:
 • 房地產有至少40萬美金的價值(84億越南盾左右),位置在由政府批閱發展的房地產項目
 • 房地產要有維持管理以及所有的時期至少5年,同時要付其他在5年之中發生的費用例如:房地產登記手續費,買賣轉讓房地產的手續費及稅。
 
GOLDEN ROCK項目:商業中心區域及房屋
ROYAL HOTEL項目:高級房屋區域影片

+ Giới thiệu về công ty TCLVN
+ EB5: Dự án khu resort Europa Village
+ EB3: Ngành nghề Pizza Hut
+ Dự án khách sạn Marriott

新聞

+
+
+
+
+
+

Facebook Page

下載文件

Đối tác liên kết

working hours TCLVN

廣告

Tour du lich Hoa ky